100. výročie vzbury slovenských vojakov v Kragujevaci (3)

Memento udalosti

Po I. svetovej vojne tejto významnej udalosti bola venovaná pozornosť najmä v dennej tlači ale aj      v mnohých publikáciách vydaných u nás (napr. "Domov za války") ale aj v zahraničí (napr. "Pobuna Slovaka u Kraujevcu 1918 godine" ). Pozornosť jej venovali aj predstavitelia vzniknutej Československej republiky. V roku 1924 bol slávnostne obetiam vzbury na cintorine v Kragujevci odhalený pomník s menami popravených hrdinov. V roku 1932 sa uskutočnili oslavy popravených účastníkov vzbury v Trenčíne. Československá delegácia vedená gen. Rudolfom Viestom za zúčastnila dňa 19. júna 1938 manifestácie v Kragujevci venovanej tejto udalosti. Po roku 1945 sa pravidelne konali spomienky na účastníkov vzbury. K týmto spomienkam viacerí autori uverejňovali svoje príspevky odsudzujúce popravu slovenských vojakov 71. náhradného pešieho práporu. Občania miest a dedín, z ktorých pochádzali popravení účastnici vzbury, umiestňovali pamätné tabule na ich domy, najmä na verejné priestranstvá, a takto si ich uctievali. Tragická udalosť spojená s popravou 44 slovenských vojakov v Kragujevci našla odozvu aj v slovenskej umeleckej tvorbe. Národný umelec Ján Kulich v roku 1988 vyhotovil k tejto udalosti pamätnú medailu. Z historického hľadiska však chýbal detailný a ucelený popis vzbury, ktorý by sa opieral o hodnoverné pramene (dokumenty, výpovede svedkov atď.), a ktoré by bolo možné použiť pri utváraní pravdivých záverov  o tejto udalosti. K splneniu tejto podmienky došlo až v roku 1982. V tomto roku vydalo Vydavateľstvo Osveta knihu Mariana Hronského s názvom: "Vzbura slovenských vojakov v Kargujevci". Čitateľ po jej prečítaní dospeje k záveru, že vydaniu knihy predchádzal starostlivý a detailný výskum mnohých prameňov, ktoré podávali hodnoverné svedectvá o vzbure slovenských vojakov v Kragujevci. Obsahová náplň knihy je skutočne vedeckým dielom. K takémuto názoru dospel aj môj otec, ktorý bol účastníkom kragujevackej vzbrury a teda aj vojakom 71. náhradného pešieho práporu dizlokovaného v dobe vzbury v Kragujevci.

Na obrázku reverz  pamätnej medaily "Vzbura slovenských vojakov v Kregujevci" od národného umelca Ján Kulicha.