360. výročie vzniku samostatného Cechu puškárov v Prešporku.

Vážené zhromaždenie,

    dňa 8. júna 1661 schválil N. Richter, Burgermaister slobodného kráľovského mesta Pressburg artikuly Cechu puškárov. V dokumente sa píše že „ týmto oznamujeme a na vedomie všetkých dávame, že majstri čestného remesla puškárskeho, naši mešťania ctihodní majstri Konrad Wilhelm Ubelhack a Hans Christof Neuber predložili dobrý poriadok a články potvrdené autoritatívnym úradom“ Podľa historického dokumentu uloženého v Archíve mesta Bratislavy takto vznikol samostatný Cech puškárov. Cech nadväzoval na 260 ročnú tradíciu výroby diel, menších palných zbraní, pušného prachu a streliva. Zručnosť puškárskych majstrov sa spájala s ich schopnosťou obsluhovať delá a veliť obrancom mesta na hradbách pri jeho ohrození. Bolo to v čase, keď delostrelectvo nebolo súčasťou pravidelnej armády.

    Artikuly, ktorých kópiu vlastní aj Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave, historické zápisy v komorových knihách a ďalších dokumentoch, artefakty uložené v Múzeu mesta Bratislavy a zachované pozostatky pece na odlievanie menších hlavní na Kapitulskej ulici, prinášajú svedectvo o činnosti cechu. Artikuly nie sú len tak povediac rodným listom vzniku unikátneho spoločenstva. Jednotlivé články definujú pravidlá, ktorými sa cech riadil v oblasti remeselnej výroby, výchovy učňov a tovarišov až po majstrovské skúšky. Odrážajú stavovskú organizáciu cechu a vzťahy medzi jednotlivými stavmi. Sú etickým kódexom a nositeľom hodnôt, ktoré majú nadčasový charakter. Riadime sa nimi i dnes v osobnom živote a v činnosti nášho cechu.

Pri slávnostných príležitostiach čítame niektoré články historického dokumentu v ktorých sa napr. píše, že novoprijatý majster sa bude voči cechu správať vždy čestne a slušne, bude prejavovať úctu a poslušnosť starším a ostatným majstrom, zachovávať výsady, dobré poriadky, obyčaje a zvyky ctihodného puškárskeho remesla.

I keď cechy boli v Uhorsku zrušené zákonom v roku 1872, my bývalí velitelia, delostreleckí špecialisti a zbrojári, sme obnovili činnosť Cechu puškárov rovnako, ako obnovili činnosť cechov v posledných desaťročiach ďalšie remeslá a profesie na Slovensku. Legitimitu pokračovateľa Cechu puškárov s názvom Cech puškárov a delostrelcov potvrdila v zastúpení primátora hlavného mesta Bratislavy jeho prvá viceprimátorka MUDr Plšeková 8. júna 2016 v historickej budove Balassovho paláca v Bratislave-Starom meste. Nevenujeme sa výrobe zbraní a munície i keď máme svoje delo s muníciu. Obnovujeme a udržiavame tradície, zvyky a hodnoty puškárov a delostrelcov. Hodnotovo vychádzame z odkazu našej patrónky sv. Barbory v oblasti starostlivosti o svojich členov a ich rodiny. Vernosť, oddanosť, spolupatričnosť a pomoc odkázaným, sú základným krédom nášho života, rovnako ako heslo uvedené na našom erbe „Buď pochválené remeslo delostrelecké“.

V zmenených podmienkach novej doby, máme veľmi blízko k delostrelectvu OS SR. Podporujeme a pomáhame našim nasledovníkom podľa možností tak, ako to robili naši predchodcovia, ako sme to robili aj my počas profesionálnej služby a šírime slávu delostrelectva.

Vážené zhromaždenie,

história puškárov a delostrelcov nám prináša ponaučenie , že všetko čo robíme musí mať znaky vysokého majstrovstva; vzájomnej úcty a rešpektu; zanechávať nezmazateľnú stopu, prehlbovať hrdosť na naše dielo a profesiu. To zabezpečuje hodnotovú kontinuitu, ktorá sa podieľa na formovaní jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti.


IMG_0110jpgIMG_0011jpgIMG_0037jpgIMG_9967jpgfoto 1 5_Momentjpg