Bratislavskí delostrelci v SNP

Bratislavskí delostrelci si v týchto dňoch pripomínajú 72. výročie Slovenského národného povstania, najvýznamnejšej udalosti moderných dejín Slovenska a vyjadrujú hlbokú úctu osobnostiam bratislavského delostrelectva, ktoré sa aktívne podieľali na príprave a priebehu celonárodného povstania proti fašizmu. Por. del. ( neskôr pplk. del. a brigádny generál ) Mirko Vesel  slúžil u bratislavských delostreleckých plukov od skončenia vojenskej akadémie v Hraniciach a aplikačného kurzu v Olomouci v roku 1923. Pôsobil vo  veliteľských funkciách až po veliteľa delostreleckého pluku 1 v roku 1939. Funkciu po ňom prevzal pplk. del. Emil Perko.  Pplk. del. Emil Perko vykonával pred vypuknutím Slovenského národného povstania funkciu veliteľa posádky Martin. Pod jeho velením sa jednotky v meste zapojili do protifašistického odboja a pplk. gšt. Golian ho poveril obranou Turca. V povstaní bol veliteľom V. taktickej skupiny  „Ďumbier“. Pplk. del. Mirka Vesela označuje Ludvík Nádělek za kľúčovú postavu vojenskej prípravy Slovenského národného povstania. Bol členom vojenskej odbojovej skupiny pplk. gšt. Jána Goliana[1].  Spolu s bratom Milanom ( ako por. del. slúžil po skončení vojenskej akadémie v Hraniciach a aplikačného kurzu v Olomouci od roku 1923 u delostreleckého pluku 54 v Bratislave. V septembri 1938 počas mobilizácie velil v hodnosti kpt. del. delostreleckej batérii u delostreleckého pluku 9 v Bratislave. V čase Slovenského národného povstania bol veliteľom povstaleckej posádky v Banskej Bystrici. ) boli iniciátormi obsadenia budovy Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Vďaka tomu mohlo byť odvysielané heslo „Začnite s vysťahovaním“,  čo znamenalo začiatok aktívnej obrany vojenských jednotiek proti nemeckej okupácii. Podieľal  sa na spracovaní „Proklamácie vojenského revolučného vedenia“, ktorú prečítal v Slobodnom slovenskom vysielači 30. augusta 1944 o 11, 05. V septembri 1944 sa zúčastnil rokovaní s predstaviteľmi Ústredného štábu partizánskeho hnutia a 1. ukrajinského frontu v Kyjeve o pomoci Slovenskému národnému povstaniu. Medzi najbližších spolupracovníkov pplk. gšt. Jána Goliána pri príprave a uskutočnení Slovenského národného povstania patril aj ďalší dôstojník delostrelectva pôsobiaci niekoľko rokov na rôznych funkciách v Bratislave, Alexander Korda ( neskôr plk. del a generálmajor in memoriam ). Po skončení Vojenskej akadémie v Hraniciach nastúpil ako por. del. službu u delostreleckých útvarov Československej armády. 1. 1. 1939 prevzal velenie delostreleckej batérie  delostreleckého pluku 9 v Bratislave. V roku 1940 zastával funkciu veliteľa školy dôstojníkov delostrelectva v zálohe v Bratislave. Od roku 1941 do konca roku 1943 bol ustanovený a vykonával funkciu veliteľa delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie v Bratislave. Počas povstania bol veliteľom 25. pešieho práporu "Hron" III. taktickej skupiny s bojovým nasadením na úseku Modrý Kameň-Zvolen. Zúčastnil sa obranných bojov o Banskú Bystricu.  Za aktívny podiel na príprave a priebehu Slovenského národného povstania a za účasť na boji proti nemeckým vojskám boli vyznamenaní :

generálmajor in memoriam Mirko Vesel

 • Rád SNP I. triedy
 • Československý vojnový kríž 1939
 • Československá vojenská medaila „Za chrabrosť pred nepriateľom“

generálmajor in memoriam Milan Vesel

 • Rád SNP I. triedy
 • Československý vojnový kríž 1939
 • Medaila Za víťazstvo nad Nemeckom vo VVV 1941-45

generálmajor in memoriam Emil Perko

 • Rád SNP I. triedy
 • Partizánska medaila I. triedy
 • Československý vojnový kríž 1939
 • Medaila Za víťazstvo nad Nemeckom vo VVV 1941-45

generálmajor in memoriam Alexander Korda

 • Rád SNP I. triedy
 • Československý vojnový kríž 1939
 • Československá vojenská medaila „Za chrabrosť pred nepriateľom“


[1] Pplk.gšt ( pozdejšie brigádny generál, in memoriam divízny generál a generál plukovník ) Ján Golian, vedúca vojenská osobnosť odbojového hnutia, prípravy a realizácie Slovenského národného povstania bol pôvodne delostreleckým dôstojníkom. V roku 1927 ukončil ako por. del. vojenskú akadémiu v Hraniciach a aplikačný kurz delostrelectva. V roku 1939 sa ako kpt. del. stal prednostom 3. oddelenia na veliteľstve 1. divízie v Trenčíne.

 

 

 

       mirko-vesel.jpg  Pplk. del. Mirko Vesel

       milanvesel.jpg           brigdnygenerlperko.jpg 

               Mjr. del. Milan Vesel                   Brigádny generál Emil Perko

 

a.korda.jpg

          Plk. del. Alexander Korda