Cech hodnotil a rokoval o ďalšej budúcnosti

Pred 2 rokmi sa obnovil a legitimizoval Cech puškárov v Bratislave pod názvom Cech puškárov a delostrelcov za podpory predstaviteľov nášho hlavného mesta. Prvá zmienka o samostatnom cechu puškárov v starom Prešporku bola pred 357 rokmi. Za 2 roky obnovenej činnosti cechu sa podarilo zorganizovať množstvo úspešných podujatí, ktorých vyvrcholením boli 15.1. 2018 oslavy DŇA  DELOSTRELECTVA.

 " Obnovili sme tradíciu oslavy našej patrónky sv. Barbory. Po takmer 30 rokoch sme za prítomnosti bývalých i súčasných veliteľov plukov, brigád, samostatných raketových oddieľov, náčelníkov delostrelectva a raketového vojska na všetkých stupňoch velenia, obnovili tradíciu Dňa delostrelectva" uviedol vo svojej správe na II. Valnom zhromaždení Cechu puškárov a delostrelcov 22.2.2018 jeho veľmajster plk. v. v. Dr. Jaroslav JUNEK a vyzdvihol úlohu majstra pplk. Ing. P. BARANČÍKA, ktorý v spolupráci s NGŠ OS SR zaradil Deň delostrelectva do plánu GŠ OS SR a zabezpečil po prvý krát od roku 1990 vydanie rozkazu Náčelníka GŠ OS SR ku Dňu delostrelectva.

         K pozitívam činnosti treba priradiť zavedenie tradície Delostreleckej galérie cti a slávy. 15.1. 2018 boli pri príležitosti Dňa delostrelectva ako prví uvedení do Delostreleckej galérie cti a slávy prvé dve osobnosti raketového vojska a delostrelectva genmjr. Ing. Emil ŠRANK, CSc. a genmjr. Ing. Ján STRCULA. Tradíciou sa sa stala organizácia vojenského a poznávacieho pochodu po delostreleckých a veliteľských úkrytoch z 1. svetovej vojny, tzv. KAVERNY / je ich viac ako 50 v blízkom okolí Bratislavy i v samotnom meste/. Úspešným podujatím organizovaným v spolupráci so SPZ od roku 2016 sú majstrovstvá Slovenska v streľbe z historických palných zbraní v Senici-Čáčove. S veľkým záujmom a mimoriadne kladným hodotením sa stretla v roku 2016 a 2017 exkurzia NR SR a Bratislavského hradu.  Cech na základe výsledkov svojej bádateľskej činnosti vydal publikácie : História puškárov a delostrelectva  v  Bratislave, Raketové vojsko v Bratislave a  História delostrelectva VÚ 3853 Bratislava. V súčasnosti sa pripravuje sa vydanie knihy DELOSTRELECTVO  V NAŠICH DEJINÁCH od autora a majstra cechu Ľ. Letošťáka.

          Cech si vysoko cení spoluprácu s MO SR, GŠ OS SR, s Posádkovým veliteľstvom Bratislava, Posádkovým klubom Bratislava, rozvíja sa s VHÚ Bratislava a VHM Piešťany, ktoré na Deň delostrelectva zapožičali delostrelecké historické zástavy - po prvý raz za 25 rokov od vzniku A SR a OS SR, zo zahraničia sú výborné kontakty s predstaviteľmi ČaSOD v Prahe a v Brne. V najbližšom období bude podpísaná zmluva o spolupráci s MO SR. 26. 2.2018 bolo udelené v súčasnosti najvyššie vyznamenanie - strieborná medaila Českej a Slovenskej obce delostreleckej / ČaSOD / náčelníkovi GŠ OS SR, generálovi Milanovi MAXIMOVI. Konštruktívna spolupráca je s oddelením starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, s oddelením marketingu  KAMO, s duchovnou službou OS SR a kanceláriou MO SR i N GŠ OS SR. V roku 2017 začala spolupráca s delostrelectvom OS SR - účasť na odbornom zhromaždení v Rožňave a tohto roku bude účasť aj v Michalovciach. S týmito útvarmi sa plánuje aktivovať kontakt  so súčasnými profesionálmi , aby došlo k užšiemu prepojeniu staršej generácie s mladou delostreleckou krvou.

           Z aktivít práce cechu je potrebné ďalej spomenúť kontakty s ČaSOD Praha, tradičná účasť na delostreleckom plese v Prahe, udelenie 14 pamätných medailí ČaSOD II. a III. stupňa členom Cechu, 6 Rytierskych krížov, jedna pamätná medaila MO SR a 2 pamätné medaile Náčelníka GŠ OS SR.

          V sociálnej oblasti Valné zhromaždenie potvrdilo vznik "CECHOVEJ POMOCI" s cieľom pomôcť ľuďom pri ich zhoršenom zdravotnom stave , ale aj pri zabezpečení dôstojnej rozlúčky pri úmrtí člena občianskeho združenia. Príspevky sú dobrovoľné...

          Valné zhromaždenie schválilo zmeny stanov a doplnenie ARTIKULOV, na ktoré už ako prvý prisahal nový člen Cechu plk. v. v. Ján KUBIŠ. Štyrom členom boli udelené pamätné medaile ČaSOD pplk. v.v. Ing. Vladimírovi LEPIŠOVI, mjr. v zál. Jurajovi KAVICKÉMU, pplk. Ing. PAVLOVI BARANČÍKOVI a pplk. v. v. Ing. Ivanovi MINÁRIKOVI.

          V diskusii členovia Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave poukázali na aktivity jednotlivých členov, zapojenie mladej delostreleckej generácie do činnosti, účasť manželiek a rodinných príslušníkov a pôsobenie na mladých ľudí v školách pozývaním na akcie, ako aj na marketing a spoluprácu s médiami. Vyjadrili poďakovanie redaktorom plk. v. v. Miroslavovi MINÁROVI - vojenské vysielanie RTVS-rozhlas, plk. v. v. Jozefovi ŽIAKOVI - redakcia OBRANA a Viliamovi ŠUŠKOVI - televízia. Valné zhromaždenie prijalo hlavné úlohy na obdobie rokov 2018-2019, ktoré sú zamerané na : rozširovanie a omladzovanie členskej základne medzi  profesionálnymi vojakmi, zbrojármi a technikmi a vytváranie záujmových sekcii; väčšie zapojenie mládeže a rodinných príslušníkov do aktivít cechu; prehlbovanie spolupráce s MO SR, GŠ OS SR, delostreleckými útvarmi  a jednotkami  a ďalšími inštitúciami; systémové riešenie koordinácie podujatí delostrelcov v SR a v zahraničí; zefektívnenie získavanie zdrojov pre činnosť cechu s vytvorením sekcie pre projektový manažment a hospodársku činnosť. zvýšenie úrovne sociálnej práce s vytvorením sekcie pre sociálnu činnosť;  skvalitňovanie komunikácie a marketingu s vytvorením sekcie pre komunikáciu a marketing. Bol prijatý záver, že Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave nepôjde o veľký počet členov, ale o ich kvalitu a aktivitu niečo v cechu urobiť napr. aj smerom k verejnosti.

Text a foto - plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj - hovorca