Delostrelecká galéria cti a slávy

 

     Z iniciatívy Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave bola v mesiaci jún 2017 vytvorená Delostrelecká galéria cti a slávy, zámerom ktorej je popularizovať najvýznamnejšie osobnosti československého a slovenského delostrelectva, ktoré sa aktívne zapojili do boja za našu slobodu a počas svojho života významne prispeli k budovaniu a rozvoju raketového vojska a delostrelectva.  Cieľom tejto iniciatívy je vytvárať pre súčasnú a nastupujúcu generáciu delostrelcov pozitívne hodnotové vzory, rozvíjať ich odkaz a odovzdávať skúsenosti, tak potrebné pre obnovenie postavenia delostrelcov a delostrelectva v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. V tejto súvislosti a s prihliadnutím na situáciu v našom delostrelectve je preto veľmi aktuálny výrok W.S. Churchilla „ Renomé čaká veliteľa, ktorý ako prvý obnoví dôležitosť delostrelectva na bojovom poli“.

     Každý rok bude výberová komisia prijímať od delostreleckých  útvarov a jednotiek, AOS SR, delostrelcov z veliteľstiev a GŠ OS SR a občianskych združení delostrelcov nominácie na zaradenie do Delostreleckej galérie cti a slávy ( ďalej len “DGCS“ ) umiestnenej  na tomto webe  a fyzicky na GŠ OS SR. Termín predkladania nominácii je 1.novembra príslušného kalendárneho roku. V mesiaci december rozhodne komisia o výbere osobností z navrhovaných nominácii. Uvedenie osobností do DGCS sa uskutoční k Dňu delostrelectva v januári nasledujúceho roku.

Členovia komisie :

Predseda : generálmajpor v.v. Ing. Dušan Humený, Rytier delostrelectva

                  bývalý NRVD OS SR a zástupca veliteľa PS OS SR

Tajomník : plk. v.v. Dr. Jaroslav Junek, Rytier delostrelectva

                  Veľmajster Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave

Členovia :  plk. v.v. Ing. Jozef Halapin, Rytier delostrelectva

                  bývalý NRVD 13. td a veliteľ 3. delostreleckého pluku

                  pplk. Ing. Pavol Barančík, Rytier delostrelectva

                  ND GŠ OS SR

                  ppráp v.v. JUDr. Marián Ďurina, Rytier delostrelectva

                  generálny sekretár ČASOD

                  plk. v.v. doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. Rytier delostrelectva

                  pedagóg AOS

                  pplk. Ing. Ľubomír Bodnár, Rytier delostrelectva

                  veliteľ rmo Rožňava

                 

Kritéria pre nominácie na výber a uvedenie osobností delostrelectva do DGCS :

 1. mimoriadne zásluhy na budovaní a rozvoji delostrelectva a raketového vojska,
 2. aktívna účasť v boji za slobodu Československej republiky a Slovenska,
 3. mimoriadny čin pri šírení dobrého mena OS SR a Slovenskej republiky, ochrane života a zdravia,
 4. navrhovaný kandidát predstavuje morálnu autoritu a teší sa širokej podpore zo strany delostrelcov OS SR a verejnosti,
 5. mimoriadne zásluhy na prehlbovaní medzinárodnej spolupráce delostrelcov,
 6. mimoriadne zásluhy na rozvíjaní tradícii delostrelectva, bádateľskej činnosti v oblasti dejín delostrelectva a približovaní histórie delostrelectva verejnosti,
 7. mimoriadne zásluhy na rozvíjaní špeciálnej vojensko-technickej vedy so zameraním na delostrelecké a raketové systémy a palebnú podporu delostrelectva.
 8. mimoriadne zásluhy na výskume, vývoji a výrobe delostreleckej techniky a munície.

     Na základe uvedených kritérií Cech puškárov a delostrelcov predkladá tieto nominácie :

 1. Plk.del. Mirko Vesel, generálmajor in memoriam. Od roku 1923 por. del., veliteľ delostreleckých jednotiek 54. dp, 8. dp., od marca 1939 vel. 109 dp od mája 1939 veliteľ 1. dp. Podieľal sa na príprave SNP. Spolu s bratom Milošom boli iniciátormi obsadenia budovy veliteľstva PV v Banskej Bystrici 29.8. 1944. 30.8. prečítal v Slobodnom slovenskom vysielači proklamáciu vojenského revolučného vedenia na koncipovaní ktorej sa osobne podieľal. V októbri 1944 povýšený na plk. del. V roku 1945 sa stal veliteľom delostrelectva VO 4. Od 30.9.1946 bol premiestnený k MNO a ustanovený za NŠ delostrelectva HŠ MNO. 19.2. 1947 bol dekrétom prezidenta republiky menovaný na brigádneho generála. V máji 1947 odišiel na vlastnú žiadosť do výslužby.
 1. Generálporučík Anton Muržic. Od roku 1947 veliteľ delostreleckých jednotiek : dp 14 v Dvoroch pri Karlových Varoch, pt. dp 203 Rokycany, veliteľ školy pre dôstojníkov raketometného delostrelectva v zálohe, veliteľ 209. pt. dp v Lešanoch, veliteľ 31. ťažkej delostreleckej brigády v Brezne. V roku 1958 bol ustanovený do funkcie zástupca náčelníka Delostreleckého učilišťa v Hraniciach na Morave.V roku1961 sa stal náčelníkom Technického učilišťa v L. Mikuláši, po jej jeho zrušení sa stal náčelníkom VVTŠ v L. Mikuláši. Od roku 1987 pôsobil vo funkcii predsedu SÚV Zväzarmu.V roku 1990 bol prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania.
 1. Generálmajor Ján Samuel Strcula. Od 15.8. 1938 por. del., veliteľ delostreleckých jednotiek dp 8 dp, dp 2 a 11. V SNP bránil delostreleckou batériou prechod pod Strečnom, velil delostrelectvu obranného úseku KOSATEC v priestore Kráľová Lehota, Malužiná, Čertovica. Od februára 1945 bol príslušníkom delostrelectva 1. čs. armádneho zboru. Velil 14. mechanizovanej divízii, bol zástupcom veliteľa VVO Trenčín a inšpektor MNO ČSSR.