Návrat do histórie, alebo požiadavka praxe ?

Stredné odborné školstvo v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici otvára študijný program  2432 Puškár. Cieľom vzdelávania v tomto odbore je poskytnúť žiakom odborné vedomosti a rozvíjať zručnosti potrebné na výkon pracovných činností spojených s opravou zbraní, výrobou jednotlivých časti zbraní, nastavení zbraní a tiež reštaurovaní starších zbraní. Žiaci absolvujú ručné spracovanie kovov, dreva a strojové obrábanie kovov. Niekomu by sa mohlo zdať, že ide o prípravu odborníkov v oblasti, ktoré si vynútila prax a záujem o zbrane zo strany mládeže by mohol k štúdiu pritiahnuť väčší počet žiakov-učňov. Pri tejto argumentácii sa však zabúda, že puškárske remeslo má na Slovensku dlhodobú tradíciu a najmä v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach siaha až do stredoveku. Faktom je, že vtedy to boli najmä delá a menšie palné zbrane. Postupne sa však puškári začali špecializovať na ručné zbrane – pušky a pištole a súčasťou skúšky bolo napríklad vyhotovenie páru francúzskych pištolí. Zdokonaľovali sa v spracovaní kovov, spúšťacích mechanizmov a na konci 19. storočia sa začali orientovať na výrobu poľovníckych pušiek. Remeselný fortieľ puškárov vždy vyvolával obdiv a uznanie. Majstri puškárskeho remesla mali uplatnenie aj strojárenskej výrobe zbraní. Výroba hlavní pre delostrelecké systémy a tanky patrila vždy k mimoriadne náročným strojárenským výrobkom, ktoré si vyžadovali presné technologické postupy a ešte v nedávnej dobe sa toto remeslo generačne dedilo z otcov na synov. Participácia na príprave týchto odborníkov a využívanie ich schopnosti by mali byť aj v záujme OS SR, vývoja a výroby zbraní. Teda nejde len o OS SR, ale aj návrat k dlhoročnej a úspešnej zbrojárskej výroby na Slovensku, ktorá má dopady na ekonomiku a sociálnu oblasť. Preto by mal uvedený študijný program nájsť výraznejšiu podporu zo strany štátu, ministerstva obrany SR, ministerstva hospodárstva SR a  domácej podnikateľskej sféry v oblasti výskumu, vývoja a výroby tzv. „špeciálu“. Nie zanedbateľný je príliv nových odborníkov aj pre oblasť uchovávania kultúrneho dedictva - zbierkových fondov historických zbraní. Preto by malo byť aj záujmom  ministerstva kultúry SR a ďalších kultúrnych ustanovizní podporovať výchovu odborníkov pre reštaurovanie a údržbu starých zbraní, často aj ojedinelých skvostov. Náš Cech puškárov a delostrelcov bude prispievať podľa svojich možností k zatraktívneniu puškárskeho remesla. K tomu už v minulosti prispela kniha nášho člena Ľudovíta Letošťáka „Delostrelectvo čierneho prachu“, knihy a články, ktoré sa venovali jednotlivým typom diel, pušiek a strelivu, histórii skúšok strelných zbraní, balistike použitia strelných zbraní v bojovej činnosti.  Som presvedčený, že aj pripravované vydanie jeho knihy „Delostrelectvo v našej histórii“. Nemenej dôležité je aj obnovenie tradícií cechu puškárov a hodnôt na ktorých bol cech postavený. Najdôležitejšou z nich bola určite hrdosť na svoje remeslo, poctivý a novátorský prístup vo výrobe diel, pušiek a munície, snaha obhajovať svoju česť a získavať dobré meno kvalitou svojich výrobkov, príkladnou morálkou a pomocou druhým, ktorí túto pomoc potrebujú. Budeme preto usilovať o zapojenie mladých puškárov do aktivít, ktoré napomáhajú rozvíjaniu tradícii poctivého puškárskeho remesla a formovaniu ich osobností v duchu hodnôt cechu puškárov v starom Prešporku.

 

Z uvedeného je teda zrejmé, že pri otváraní študijného programu 2432 Puškár ide o symbiózu rozvíjania historickej tradície a napĺňania požiadaviek praxe. Všetkým, ktorí sa budú podieľať na tomto programe želáme veľa úspechov a prosíme našu patrónku sv. Barboru o pomoc pre novú generáciu puškárov.