Obnovuje sa tradícia


 15. január 1945 ... zasnežené poľské mestečko JASLO... 5 delostreleckých plukov s vyše 2500 vojakmi 1. československého armádneho zboru a výzbrojou 90 diel a minometov ráže úspešne bojovalo proti nemeckým vojenským silám v 2. svetovej vojne. Tento úspech sa stal najväčším bojovým vystúpením delostrelectva. Oprávnene sme si v minulosti 15. január každý rok pripomínali a oslavovali ako Deň raketového vojska a delostrelectva. Po spoločenských zmenách v novembri 1989 nastali postupne zmeny aj v armáde a do pozadia ustúpilo aj pripomínanie si historických udalostí rôznych druhov vojsk a teda aj delostrelectva.

 

Ale už dochádza k zmenám... Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave po 355 rokoch v roku 2016 s podporou mesta obnovil činnosť samostatného cechu puškárov. S pomocou ministerstva obrany SR a Generálneho štábu OS SR. veľmajster cechu plk. v.v. Jaroslav JUNEK, tiež delostrelec, sa so svojimi spolupracovníkmi rozhodol obnoviť tradície, súvisiace s 15. januárom. Na tento deň v tomto roku po prvý raz zorganizoval slávnostné stretnutie delostrelcov a takto si po prvý raz po štvrťstoročí opäť pripomenuli DEŇ DELOSTRELECTVA v Bratislave.

 

V Posádkovom klube Bratislava na Dulovom námestí sa stretlo v príjemnej atmosfére 43 delostrelcov rôznych funkcií od generálmajora až po podpráporčíka - hodnosti, ktorá platila v bývalej ČSĽA - 15 bývalých a súčasných náčelníkov raketového vojska  a delostrelectva, veliteľov delostreleckých brigád, plukov a samostatných oddielov / delostreleckých, raketometných a raketových/ a delostreleckých oddielov v rámci plukovného delostrelectva motostreleckých a mechanizovaných plukov. Prítomní boli aj členovia Českej a Slovenskej obce delostreleckej.

 

Organizátorom išlo o ocenenie ich práce v minulosti, ale aj v súčasnosti, keďže Cech puškárov a delostrelcov aktívne spolupracuje s MO SR i Generálnym štábom OS SR - celkovo bolo udelených 15 ocenení, 1 vyznamenanie ministra obrany SR, 2 vyznamenania Náčelníkom GŠ OS SR, 8 vyz -namenaní Českej a Slovenskej obce delostreleckej, 2 Ďakovné listy  a dve významné delostrelecké osobnosti boli ako prví uvedení do DELOSTRELECKEJ GALÉRIE CTI A SLÁVY.  Všetky ocenenia mali jednu spoločnú myšlienky - boli udelené za celoživotnú prácu pri budovaní delostrelectva, rozvíjaní tradícií delostrelcov a delostrelectva, propagáciu delostrelectva a raketového vojska na verejnosti  a účasť na národnooslobodzovacom zápase počas SNP a pri oslobodzovaní Československa. 

 

Za pomoc okrem MO SR a GŠ OS SR treba poďakovať aj Vojenskému historickému ústavu Bratislava, ktorý po prvý raz dovolil verejne prezentovať historické bojové zástavy delostrelciov a raketového vojska. Významnú pomocnú ruku podalo Posádkové veliteľstvo Bratislava a Posádkový klub Bratislava. Prvé podujatie bolo vysoko hodnotené nielen prítomnými osobnosťami delostrelectva a raketového vojska, ale aj zástupcami ministerstva a generálneho štábu. Aby boli úplne spokojní aj organizátori z Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave chýbala len prítomnosť ministra obrany a Náčelníka Generálneho štábu OS SR, ktorí sa ale ospravedlnili.

 

Prítomné média mali takto priamo na " podnose " možnosť pohovoriť si  o minulosti i prítomnosti delostrelectva s tými, ktorí v minulosti s hrdosťou nosili prívlastok " delostrelec, rakeťák " a s tými, ktorí dnes s hrdosťou rozvíjajú delostrelecké tradície v iných podmienkach. Veríme, že oslavy Dňa delostrelectva a raketového vojska budú o rok ešte výraznejšie ... a nielen spomienkové...aby nostalgia naplno nahradila hrdosť a česť delostrelca ...

 

Medaila MO SR III. stupňa:

 

mjr. v.v. Štefan POMSAHÁR

 

Uvedenie do Delostreleckej galérie cti a slávy - osobnosti delostrelectva a raketového vojska:

 

genmjr. Ing. Emil ŠRANK, CSc.

genmjr. Ing. Ján STRCULA

 

Náčelník Generálneho štábu OS SR udelil Pamätný kríž GŠ OS SR III. stupňa:

 

plk. v.v. Jaroslav JUNEK

plk. v.v. Jozef HALAPIN

 

Bronzová medaila ČaSOD - Českej a Slovenskej obce delostreleckej za celoživotný aktívny prístup k šíreniu tradícií delostrelectva medzi odbornou a laickou verejnosťou:  

 

plk. v.v. Ľudovít LETOŠŤÁK

mjr. v.v. Štefan POMSAHÁR

PhDr. Mariana ŠIMOŇOVÁ

plk. v.v. Ivan KVAČKAJ

plk. v.v. Ladislav BUDAY

kpt. v.z. Juraj URBAN

ppolk. Roman GRNÁČ

plk. v.v. Peter HARTL

 

Oceneným a vyznamenaným srdečne blahoželáme a veríme, že vo svojich aktivitách budú pokračovať aj v budúcnosti na počesť delostrelectva a raketového vojska.

 

Text a foto - plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj - hovorca Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave 


štandarta dp 110.jpg              Dušan 5.jpg  Marián 1.jpgŠrankovci.jpgMariana a Štefan.JPGVelitelia.JPGVM Piečťany.JPG