Odborné zhromaždenie delostrelcov

Odborné zhromaždenie špecialistov palebnej podpory OS SR

        V dňoch  6.-7.apríl 2017 , sa po veľmi dlhej dobe v posádke Rožňava v priestoroch rmo 1.mb uskutočnilo odborné zhromaždenie príslušníkov palebnej podpory za osobného riadenia náčelníka delostrelectva OS SR pplk. Ing. Pavla Barančíka

        Odborného zhromaždenia sa zúčastnili špecialisti palebnej podpory G-20 od rmo, shdo, veliteľstiev mechanizovaných brigád, mpr a taktiež pozvaní hostia z GŠ OS SR, AOS, TOPO ústavu,VzS a CPD v Bratislave.

        Odborné zhromaždenie svojimi odbornými vystúpeniami a skúsenosťami podporili: plk. v.v. Dr. Jaroslav Junek (veľmajster Cechu puškárov a delostrelectva v Bratislave), ktorý poukázal na   dlhodobú  históriu puškárov a delostrelectva v Bratislave, doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD (AOS-KtOaB) informoval o možnostiach vojenského školstva a východiska pre ďalšie štúdium odborníkov delostrelectva, mjr. Ing. Jaroslav Bitala (VVzS) – informoval o Hydrometeorologickom zabezpečení so zameraním na delostrelectvo, mjr. Ing. Dalibor Villant (TOPO ústav) – oboznámil účastníkov zhromaždenia s Topografickým zabezpečením OS SR a jeho možnosťami.

        Náčelník delostrelectva vo svojich vystúpeniach vyhodnotil splnenie úloh príslušníkmi G-20 vo VR 2016, zhodnotil súčasný stav delostrelectva v OS SR a poukázal na pretrvávajúce problémové oblasti  týkajúce sa stavu bojovej techniky  a obsadenia veliteľských štruktúr  jednotiek palebnej podpory (VČ, Vdr).

        Problematiku Targetingu v podmienkach PS OS SR a MKM  rozobrali mjr. Ing. Marek Uchaľ (GŠ OS SR) a kpt. Ing. Juraj Kostráb (VePS OS SR) . So svojimi poznatkami a LL z ANAKONDA 2016 vystúpil kpt. Ing. Tomáš Smutko (Ve 2.mb). Aktuálny stav systémovej integrácie projektu DELOSYS prezentoval mjr. Ing. Stanislav Šraga (ZV shdo), kde načrtol aj ďalšie jeho smerovanie. Odborné zhromaždenie sa počas celej doby nieslo v duchu odbornosti a otvorenej diskusie.

       „História a skúsenosti z vojen a vývoja vojenského umenia jednoznačne potvrdzujú, že raketové vojsko a delostrelectvo má v súčasnosti a v budúcnosti bude mať významné postavenie medzi druhmi vojsk“. – generál major Ing. Dušan HUMENÝ (náčelník RVaD ASR a ZV PS OS SR v rokoch 1996-2003)

        Preto je potrebné neustále rozvíjať reťazec učeň-tovariš-majster a zabezpečiť kontinuitu odovzdávania skúseností.

Autor: náčelník delostrelectva OS SR pplk. Ing. Pavol Barančík

Pohľad hosťa odborného zhromaždenia

       Ako hosť a jeden z vystupujúcich  som bol poctený možnosťou zúčastniť sa odborného zhromaždenia delostrelcov, ktoré mi umožnilo získať komplexnejší pohľad na situáciu v našom delostrelectve a podnietilo ma k zámeru vytvoriť projekt pomoci mladým delostrelcom, našim nasledovníkom remesla delostreleckého pri odovzdávaní dlhoročných skúsenosti. Medzi prítomnými delostrelcami prevládala úžasná atmosféra spolunáležitosti a hrdosti na príslušnosť k delostrelectvu rovnako, ako tomu bolo aj v minulosti v časoch našej služby u delostrelectva. Vystúpenia jednoznačne ukázali, že naše delostrelectvo disponuje odborne zdatnými, kreatívnymi a obetavými profesionálnymi vojakmi, ktorí sú zárukou úspešného rozvíjania tradícii delostrelectva. Osobne som veľký optimista v pohľade na budúcnosť „boha vojny“ v OS SR. Majstri Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave podporujú úsilie náčelníka delostrelectva OS SR a ďalších funkcionárov delostrelectva na štáboch a vo veliteľských funkciách dosiahnuť v ďalšom období významné zmeny v spôsobilostiach delostrelectva a posilnení postavenia delostrelectva v OS SR.  V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť citát Winstona S. Churchilla : „Renomé čaká veliteľa, ktorý ako prvý obnoví dôležitosť delostrelectva na bojovom poli“. 

        Chcem touto cestou poďakovať veliteľovi  raketometného oddielu 1. mechanizovanej brigády za vytvorenie veľmi dobrých podmienok pre odborné zhromaždenie a starostlivosť o jeho hostí. Preto sa vždy budem rád zúčastňovať na podobných podujatiach a tráviť čas medzi delostrelcami, ľuďmi s veľkým srdcom a oduševnením pre delostrelecké remeslo. Veľká vďaka pplk. Ing. Pavol Barančík a pplk. Ing. Ľubomír Bodnár. 

Autor : veľmajster Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave