Predstavujeme kandidátov na uvedenie do Delostreleckej galérie cti a slávy. Generálmajor Ing. Emil Šrank, CSc.

Generálmajor Ing. Emil Šrank, CSc. sa narodil 2.6. 1919 vo Velkej Lhote. Po absolvovaní gymnázia v Nitre sa súkromne vzdelával v oblasti psychológie a pedagogiky. Vojenskú základnú službu absolvoval u 51, delostreleckého pluku v Nitre. Po absolvovaní poddôstojníckej školy a kurzu  pre dôstojníkov v zálohe pôsobil ako inštruktor u 11. delostreleckého pluku pre výcvik nováčikov v Nitre a Žiline. Po absolvovaní vojenskej akadémie v Bratislave bol poslaný na východný front ako dôstojník, pátrač delostreleckého prieskumu batérie. Od roku 1942 pôsobil vo funkcii veliteľa batérie v Topoľčanoch. V roku 1943 bol opätovne vyslaný na východný front, kde prevzal vo februári 1944 velenie batérie u 1.pešej divízie. Začiatkom apríla 1944 prešiel k Červenej armáde a po prezentácii na veliteľstve 1. čs. armádneho zboru bol povýšený do hodnosti nadporučíka a prevzal velenie delostreleckého oddielu. Zúčastnil sa oslobodzovacích bojov Československa  a v septembri 1944 bol povýšený do hodnosti kapitána. Po oslobodení bol povýšený do hodnosti štábneho kapitána. Pôsobil vo funkcii veliteľa delostreleckých plukov 3 a 4 v Hodoníne a Frýdku Místku. Od októbra 1945 študoval na Vojenskej delostreleckej akadémii v Moskve. Po štvorročnom štúdiu pôsobil od novembra 1949 v hodnosti majora ako starší učiteľ vo Vysokom vojenskom učilišti a od októbra 1950 ako náčelník operačného oddelenia veliteľstva delostrelectva na MNO. V roku 1952 bol ustanovený do funkcie veliteľa delostrelectva 4. armády, ktoré sa presťahovalo z Brna do Trenčína. V roku 1954 bol povýšený do hodnosti plukovníka. V polovici roku 1954 bol ustanovený za náčelníka Katedry taktiky  delostrelectva  na Delostreleckej fakulte A. Zápotockého v Brne. V roku 1958 bol ustanovený do funkcie veliteľa delostrelectva  2. vojenského okruhu v Trenčíne. Od roku 1965 vykonával funkciu náčelníka oddelenia raketového vojska a delostrelectva Východného vojenského okruhu v Trenčíne. V roku 1969 bol v hodnosti generálmajora ustanovený do funkcie náčelníka štábu raketového vojska a delostrelectva na MNO v Prahe. Počas výkonu funkcie zomrel 21.8. 1973. Bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom, Radom SNP I. triedy, Dukelskou pamätnou medailou, Radom  červenej hviezdy a sov. medailou za odvahu.