Z histórie delostrelectva VÚ 3853 Bratislava

História delostrelectva VÚ 3853 Bratislava je úzko spojená s históriou samotného vojenského útvaru. Novodobá história 8. motostreleckého pluku nadväzuje na históriu pešieho pluku 31, ktorý vznikol 1.6.1945 v Jihlave. V rokoch 1945 - 1951 bol útvar dislokovaný  v niekoľkých mestách na južnej Morave, až bol v roku 1951 umiestnený v Brne, pod názvom a krycím číslom VÚ 4552 Brno. Útvar používal v rokoch 1945 - 1949 aj názov VÚ 5340. Dňa 1.1.1951 sa Peší pluk 31 mení na 31. peší pluk a patrí do podriadenosti 6. pešej divízie. Pod názvom VÚ 4552 pôsobí do 1.11.1954 v Brne. Od 1.11.1954 sa 31. peší pluk mení na 31. strelecký pluk a do 9.5.1955 patrí pod veliteľstvo 6. streleckej divízie. Dňom 9.5.1955 sa 31. strelecký pluk mení na 60. strelecký pluk a naďalej zostáva v podriadenosti 6. streleckej divízie, ktorá je nástupcom 6. pešej divízie. 60. strelecký pluk je do 1.10.1958 dislokovaný v posádke Brno pod názvom VÚ 4552 Brno. Dňa 1.10.1958 je pluk reorganizovaný a premenovaný na 8. motostrelecký pluk pod číslom VÚ 3853 Brno a získava historický názov Ružomberský pluk Jána Kollára. V roku 1960 prechádza 8. motostrelecký pluk do podriadenosti 13. tankovej divízie a 1.9.1960 je premiestnený do posádky Mladá Boleslav. Po augustových udalostiach v roku 1968 bola vytvorená Stredná skupina Sovietskych vojsk, pre ktoré bolo potrebné uvoľniť kasárne a výcvikové priestory na celom území ČSSR. Začiatkom októbra 1968 boli zahájené presuny útvarov ČSĽA z Čiech a Moravy na Slovensko, do podriadenosti Východného vojenského okruhu. V rámci týchto redislokačných opatrení prichádza 8. motostrelecký pluk v októbri 1968 do Dukelských kasární v posádke Bratislava. V rokoch 1969 - 1989  plnil 8. msp mierové úlohy súvisiace so zabezpečovaním stálej bojovej a mobilizačnej pohotovosti a výcvikové úlohy pri príprave najnižších veliteľov - poddôstojníkov a špecialistov pre motostrelecké a tankové útvary ČSĽA. K hlavným jednotkám útvaru patrili:

 • motostrelecký prápor na znížených počtoch ( 99 vojakov ) - 3 msr a 7x OT 62 a protitanková čata 2x Bzk 82
 • motostrelecký prápor - výcvikový ( 115 vojakov + 150 žiakov ) - 3 msr - výcvikové, rota výcvikových vozidiel 42 OT-62, protitanková čata- výcviková 4 Bzk 82
 • motostrelecký prápor - rámcový ( 9 vojakov )
 • tankový prápor ( 80 vojakov ) - 3 tr a 10 T-55A
 • strážny prápor ( 136 vojakov ) - 3 strážne roty
 • delostrelecký oddiel - výcvikový ( 76 vojakov + 101 žiakov)
 • batéria PTRS - výcviková ( 37 vojakov + 50 žiakov ) - 2 čaty - 6x PTRS MALJUTKA, 2x BRDM-2
 • raketometná batéria - výcviková ( 27 vojakov+ 23 žiakov ) - čata - 5x RM 130
 • protilietadlová batéria - čata - 3x Pldvk

     V 70. rokoch aj delostrelecký oddiel, protitanková batéria a raketometná batéria pôsobili ako výcvikové. Delostrelecký oddiel pripravoval špecialistov delostrelectva a spojovacích špecialistov pre delostrelecké útvary v rámci celej ČSĽA.

    Výcvikový oddiel tvorili:

 • 2 batérie - výcvikové - a 4x H 122
 • 1 batéria - 2x H 122
 • spojovacia čata - výcviková
 • prieskumná čata - výcviková

    Príprava a výcvik žiakov PŠ prebiehal v Dukelských kasárňach a na priľahlých priestoroch okolo kasární ( dnešná Kuchajda, Vajnory prípadne Záhorská Bystrica, palebná služba sa cvičila aj na petržalských lúkach). Každý výcvikový cyklus prípravy žiakov PŠ ( 6 mesiacov ) vyvrcholil ostrými streľbami, do ktorých boli zapojené všetky pripravované delostrelecké odbornosti ( velitelia diel, počtári, spojári, prieskumníci ). Ostré streľby sa konali vo vojenských výcvikových priestoroch Záhorie a  Lešť. V októbri 1979 prešiel 8. motostrelecký pluk  reorganizáciou na tzv. typovú štruktúru.. Vzhľadom na preradenie výcviku delostreleckých špecializácií k delostreleckému pluku do Brezna raketometná batéria prestala byť súčasťou pluku. Ostatné delostrelecké jednotky v rámci útvaru zostali zachované. 8. msp bol kompletne prezbrojený na bojové vozidlá pechoty BVP-1, čo viedlo k zrušeniu protitankových čiat v motostreleckých práporoch. V októbri 1987 zanikli raketometné čaty motostreleckých práporov pluku a vystriedali ich mínometné batérie s 120 mm mínometmi. Delostrelecký oddiel  v ďalšom období pôsobil ako rámcový v zostave 8. msp. Delostrelecký oddiel tvorili 3 batérie 122 mm H vz.38/74. V priebehu roku 1983 bol 8.msp premiestnený z Dukelských kasární v centra mesta, do novo vybudovaných kasární vo Vajnoroch.  Na jeseň 1991 sa uskutočnila zásadná reorganizácia vojenských útvarov rozmiestnených na teritóriu Slovenska. K reorganizačným zmenám dochádza aj u  8. msp. Dňa 1.11.1991 bol 8. msp premenovaný na 8. mechanizovaný pluk. Delostrelecký oddiel pluku bol prezbrojený zo 122 mm H v z.38/74 na 122 mm ShH (Gvozdika ) a doplnený na tabuľkové počty. Štruktúru delostreleckého oddielu tvorili 2 palebné batérie po 2. pal. čatách, každá 4 ks 122 mm H 2S1 ( batéria 8 ShH, oddiel 16 ShH ) batéria velenia a delostreleckého prieskumu.V rámci reorganizačných zmien vznikol protitankový oddiel. Protitankový oddiel mal v organizačnej štruktúre 2 protitankové batérie a veliteľskú batériu. Bol vyzbrojený obrnenými transportérmi BRDM-2 s odpaľovacím zariadením 9P 133  a PTRS 9M14M  resp. 9M14P Maljutka . Oddiel mal celkom 16 ks BRDM-2  ( 2 batérie po 2 pal. čatách, každá čata 4 ks BRDM-2 ).Reorganizačné zmeny nastali aj v jednotkách práporného delostrelectva. Pri existujúcich mínometných batériách boli vytvorené nové protitankové batérie. Protitankovú batériu tvorili 2 palebné čaty s 4 ks PTRK 9K 113 s PTRS 9M 113 KONKURZ na dvoch BVP. Protitanková batéria mala 8 ks PTRK a 4 ks BVP. Mínometné batérie tvorili 2 palebné čaty po 4 ks 120 mm mínometov PRAM L. V roku 1993 dochádza k ďalším reorganizačným zmenám. V prápornom delostrelectve je zachovaná protitanková batéria a mínometná batéria je zredukovaná na mínometnú čatu s 4 ks 120 mm PRAM L. Mínometná čata je začlenená do protitankovej batérie. Novo vytvorené delostrelecké jednotky vykonávali výcvik v okolí kasární - najmä v priestoroch poľného letiska Vajnory, prípadne vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Previerkou úrovne výcviku a vycvičenosti jednotiek boli ostré streľby vo VVP Lešť. Dňa 1. januára 1993 vznikla Slovenská republika. So vznikom Slovenskej republiky bola na zabezpečenie jej obrany vytvorená Armáda Slovenskej republika. Od 1.1.1993 do 30.9.1995 8. mechanizovaný pluk pôsobil v  novej organizačnej štruktúre s naplnenými tabuľkovými počtami vojakov základnej služby ako útvar stálej pripravenosti. K hlavným jednotkám pluku patrili:

 • 3 mechanizované prápory ( 1. mpr dislokovaný v Komárne ) -  3 mr a 10 x BVP - 1 ( 73 mm kanón 2A28 s hladkým vývrtom hlavne, 7,62 mm guľomet PKT a odpal. zariadenie 9S428 pre PTRS 9M 14M )
 • tankový prápor - 3 tr a 10x T-72
 • samohybný delostrelecký oddiel - 2 bat a 8x 122mm ShH 2S1
 • protitankový oddiel - 2 batérie a 8x BRDM - 2
 • protilietadlový raketový oddiel - 2 pal. bat.: 1.bat. -  čata - 4 x S10 a čata - 4 x 30 mm Pldvk, 2.bat. - 27 x S 2M  
 • práporné delostrelectvo - protitankové batérie a mínometné čaty mechanizovaných práporov - ( protitanková batéria - 8 x BRDM 2 s PTRK 9K 113 s PTRS 9M 113 KONKURZ , mínometna čata - 4x 120 PRAM L.

    V súlade s novou koncepciou výstavby Armády SR bol  8. mechanizovaný pluk dňom 1.10.1995 reorganizovaný na 13. mechanizovanú brigádu. Organizačnú štruktúru tvoria tieto hlavné jednotky :

 • 3 mechanizované prápory - BVP-1
 • tpr - T-72
 • delostrelecký oddiel - 18 ks 122mmH D-30
 • protitankový oddiel - nezmenený
 • protilietadlový oddiel - 1. bat. nezmenená, 2.bat. - rámcová

      V organizačnej štruktúre 13. mechanizovanej brigády došlo k výrazným zmenám v delostrelectve. Oddiel bol prezbrojený na 122 mmH D-30 a stal sa rámcovým oddielom.  Protitankový oddiel zostával v predchádzajúcej organizácii a okrem niekoľkých personálnych zmien k iným zmenám u oddielu nedošlo.  Mechanizovaným práporom boli pridelené mínometné a protitankové batérie. Boli vyzbrojené 120 mm mínometom vz. 82. a protitankovými kompletmi 9K 113. 13.mechanizovaná brigáda oficiálne zaniká dňom 31.3.2000. V mesiacoch apríl až september prebiehajú u útvaru rozsiahle reorganizačné zmeny a presuny bojovej techniky.1.10.2000 vzniká v kasárňach Vajnory 1. mobilizačná základňa, ktorá sa od 1.4.2002 sa reorganizuje na Výcvikovú základňu vojakov základnej služby. V období činnosti 1. mobilizačnej základne je delostrelecký oddiel zrušený a funguje len protitankový oddiel. Výcviková základňa končí svoju činnosť 30.6.2006. K uvedenému dňu prakticky končí história VÚ 3853 Bratislava. Nástupníckym útvarom 1. výcvikovej základne VZS sa dňom 1.7.2006 stáva Základná výcviková škola v Martine.

 

 slovak_2s1_gvozdika.jpg

 

Autor : mjr. v. v. Štefan Pomsahár