Zomrel chrabrý Rytier delostrelectva a majster cechu delostrelcov

macoun2.jpg         macoun3.jpg          macoun4.jpg

Plk. v.v. Ing. Jan MACOUN, Rytier delostrelectva, strážca cechovej truhlice Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave sa narodil sa v Prahe 23.12.1941. Spolu s rodičmi sa však po výzve prezidenta Beneša po roku 1945 na obsadenie pohraničia presťahoval do mesta Nový Bor. Tu vychodil základnú školu a jedenásťročnú strednú školu. Po maturite nastúpil v roku 1958 na základnú vojenskú službu  ako poslucháč prípravnej školy pre Vojenské učilište Hrdinu SSSR kpt. Otakara Jaroša vo Vyškove na Morave, prvý ročník ako jednoročnú vojenskú základnú službu vo vojenskom útvare Janovice nad Úhlavou. Učilište skončil v roku 1961.

     Vojenskú kariéru začal vykonávať ako učiteľ -  veliteľ mínometnej čaty v poddôstojníckej škole vo vojenskom útvare Trebišov. V roku 1962 bol vybraný do misie do Portugalska ako inštruktor delostrelectva – mínometných zbraní, ktorá sa však, vzhľadom k zmene politickej orientácie Portugalska, neuskutočnila.V roku 1964, po zrušení poddôstojníckej školy, v dôsledku dislokácie útvarov železničnej brigády, bol premiestnený k Vojenskému nápravnému útvaru Sabinov, kde pôsobil do roku 1968 ako vychovávateľ. V roku 1969 nastúpil službu znovu u vojenského útvaru v Trebišove ako veliteľ roty, kde sa otvorila znovu poddôstojnícka škola. Túto službu vykonával do augusta 1971.V septembri 1971 nastúpil ku štúdiu vo Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne. Po jej ukončení v roku 1975, 1. septembra nastúpil službu vo vojenskom útvare v Trebišove ako veliteľ 1.mspr. – veliteľ poddôstojníckej školy, kde bol, po vzniku epidémie cholery (október – december), veliteľom uzatvorenej vnútornej oblasti obce Veľké Kapušany a okolie, kde vďaka zodpovednému prístupu a náročnému dodržiavaniu hygienických zásad a organizačných opatrení nedošlo k ohrozeniu života a zdravia vojakov, ktorí boli očkovaní ako poslední proti tejto chorobe, po 2 a pol mesačnom pôsobení v tejto oblasti, začiatkom decembra 1975.. Na základe úspechov školy bol k 30.9.1976 premiestnený do Veliteľstva Východného vojenského okruhu, kde vykonával funkciu staršieho dôstojníka operačnej skupiny operačného oddelenia. Funkciu vykonával do roku 1994, Dňom 8.12.1983 bol premiestnený k 13.td v Topoľčanoch ako náčelník operačnej skupiny – zástupca náčelníka štábu s mobilizačným predurčením na náčelníka štábu rozvinovanej divízie.V roku 1987 bol ustanovený do funkcie Náčelníka okresnej vojenskej správy v Liptovskom Mikuláši. Funkciu vykonával do roku 1989. Koncom roka 1989 (1.11.1989) nastúpil službu v Rade obrany štátu vo funkcii Odborný poradca pre plánovanie obrany a ochrany SR Odboru obrany a bezpečnosti Úradu vlády SR (Rada obrany štátu). V novembri 1992 bol ustanovený za predstaviteľa zmocnenca vlády SR na vytvorenie MO SR a Armády SR. Túto úlohu, spolu so zmocnencom vlády genmjr. i.m. Ing. Bohumírom Gerincom, splnili zodpovedne. Službu ukončil 31.12.1998 odchodom do výsluhového dôchodku v hodnosti plukovníka.

     Po odchode z aktívnej služby pracoval od roku 1999 do roku 2006 v Poštovej banke, a.s. v Divízii právnych služieb ako bezpečnostný pracovník pre utajované skutočnosti a prípravu na obranu.

      Z hodnotení jeho 40. ročnej služby vojaka profesionála, uložených v jeho osobnom spise vo Vojenskom archíve vyplýva, že bol vždy náročný a dôsledný vo svojej práci, o čom svedčí aj rad vyznamenaní. Nebol nikdy disciplinárne ani inak trestaný, čo dokladuje jeho kariérny postup.

    Bol členom Zväzu vojakov SR – klubu Bratislava, kde pracoval v jeho Rade, členom Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave, Českej a Slovenskej obce delostreleckej a občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava.

 Bol vyznamenaný:

1972 – Medaila za službu vlasti,

1974 – Pamätná medaila k 30.výročiu SNP, Májového povstánia Českého ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou

1976 – Medaila za zásluhy o obranu vlasti,

1985 – Medaila za upevňovanie priateľstva v zbrani III. stupňa,

1989 – Medaila ZNB.

2015 – Kríž Rytiera delostrelectva