V mesiaci apríl 2016 bola z iniciatívy skupiny delostrelcov vo výslužbe obnovená činnosť cechu puškárov, ktorý vznikol v roku 1661, vydaním artikulov   ( štatútu ) prešporským magistrátom. Akceptácia obnovenia cechu bola symbolicky potvrdená účasťou viceprimátorky hlavného mesta SR Bratislavy MUDr. Ivety Plšekovej na slávnostnom zhromaždení k 355. výročiu vzniku cechu puškárov a vyjadrením podpory obnovenému cechu. Obnovený cech puškárov pod názvom Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave sa zameriava na „prebúdzanie“ a rozvíjanie tradícii cechu puškárov v jeho hodnotových základoch, organizačnej forme, symboloch a ceremoniáloch.  Hlavná funkcia cechu spojená s výrobou diel a ručných zbraní bude mať špecifické zameranie na výrobu a údržbu replík historického dela a streliva do perkusných ručných zbraní, ich obsluhu a použitie pri slávnostných príležitostiach, rekonštrukciách bojov či streleckých súťažiach. Stavovský charakter cechu sa zachováva v príprave učňov remesla delostreleckého, tovarišov a menovaní majstrov, ako najvyššieho stavu cechovej organizácie. Činnosť cechu riadi Rada majstrov, ktorá si na rozdiel od našich predchodcov nevolí obermajstra, ale veľmajstra. Vo Vyškove na Morave si obdobné organizácie delostrelcov volia obersta a v Liptovskom Mikuláši hajtmana. Prijímanie členov a učňov a menovanie tovarišov sa uskutočňuje formou obradu pred Radou majstrov. Majstri sa menujú ceremoniálnym spôsobom na zhromaždení cechu. Rovnako je inaugurovaný aj veľmajster cechu. V spolupráci s Českou a Slovenskou obcou delostreleckou sa na slávnostnom zhromaždení vykonáva aj obrad pasovania Rytiera delostrelectva. Tak, ako naši predchodcovia pokladáme za veľmi dôležitú súčasť našej činnosti vzájomnú pomoc a podporu, ktorá vychádza z duchovného odkazu svätej Barbory Nikodémskej patrónky delostrelcov a ktorej tradíciu si uctievame 4. decembra na slávnostnom zhromaždení cechu. Osobitný význam prikladáme formovaniu „delostreleckej rodiny“. Venujeme bádateľskej činnosti o histórii puškárstva a delostrelectva v Prešporku a neskoršie v Bratislave. V tomto roku sú pripravované publikácie „História puškárov a delostrelectva v Bratislave“ a  „Z histórie delostrelectva vojenského útvaru 3853 v Bratislave“. Súčasťou bádateľskej činnosti sú aj edukačné a poznávacie aktivity. Spolu s partnermi, chceme  prispievať k udržiavaniu pamiatok a pamätihodností a pripomínať si významné udalosti spojené s históriou puškárov a delostrelectva.

     Na zhromaždení cechu dňa 6.júna boli zvolení za členov Rady majstrov : majster Jaroslav Junek, plk. v. v., Rytier delostrelectva; majster Jozef Halapin, plk. v. v., Rytier delostrelectva a majster Štefan Pomsahár, mjr. v. v., Rytier delostrelectva Za majstra strážcu cechovej  truhlice, ktorý plní tiež funkciu revízora a hlavného ceremoniára bol zvolený majster Jan Macoun, plk. v. v., Rytier delostrelectva. Prvým veľmajstrom sa stal majster Jaroslav Junek.