Artikuly cechu puškárskeho z 8. júna 1661

Artikul I

Kto chce vykonávať puškárske remeslo, musí priniesť písomný doklad, svedectvo o svojom pôvode a narodení a tiež mať čistý úmysel a oddané správanie počas učenia.

Artikul V

Novoprijatý majster sa bude voči cechu správať vždy čestne a slušne, bude prejavovať úctu a poslušnosť starším a ostatným majstrom, zachovávať výsady, dobré poriadky, obyčaje a zvyky ctihodného puškárskeho remesla.


Artikuly Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave z 8. júna 2016

Artikul I

Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave (ďalej len „ cech“) je stavovské združenie delostrelcov, zbrojárov a sympatizantov puškárskeho remesla a delostreleckého majstrovstva, delostreleckej techniky, histórie a tradícií.

Artikul II

Cech sa hlási k 600 ročnej tradícii puškárov a delostrelcov v Bratislave, prvému cechu puškárov a ďalších remesiel, ktorý vznikol v roku 1571 a vychádza z artikulov samostatného cechu puškárov vydaného prešporským magistrátom v roku 1661. Obnovuje tradíciu svätej Barbory patrónky delostrelcov a deklaruje vernosť hodnotám, ktoré stelesňuje. Dňa 4. decembra si každoročne pripomínajú členovia cechu na slávnostnom stretnutí sviatok svätej Barbory. Členovia cechu sú hrdí na stáročnú históriu delostrelectva v Bratislave a bratislavskom regióne. Venujú sa výskumu a spracovávaniu informácii o pôsobení delostrelcov v Bratislave od stredoveku až po súčasnosť. Organizujú podujatia, ktorými si pripomínajú najvýznamnejšie udalosti spojené s delostrelectvom v Bratislave a účinkovaním bratislavských delostrelcov v historických bitkách.

Artikul III

Cech si ctí, pripomína a rozvíja moderné tradície delostrelectva  našich predchodcov, ktorí prelievali krv za našu slobodu na bojiskách II. SV. Preto si každý rok  členovia cechu pripomínajú 15. januára Deň delostrelectva.

Artikul IV

Členom cechu sa môže stať a ďalej v ňom pôsobiť len osoba čestná, prejavujúca vážnosť k svojmu stavu a členstvu v cechu, preukazujúca úctu voči ostatným členom a oddaná delostreleckým zvykom a tradíciám. Prijatie za člena cechu schvaľuje Rada majstrov  po prerokovaní prihlášky za osobnej účasti žiadateľa o členstvo. Prijatie potvrdzuje člen zložením sľubu priložením  pravej ruky  na Artikuly cechu puškárov a delostrelcov (ďalej len „artikuly“) a vyhlásením „Tak sľubujem“. Veľmajster odovzdá členovi certifikát o prijatí do cechu.


Stanovy občianskeho združenia

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je : Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave

2. Sídlo združenia : Dudova 1., 851 02 Bratislava

3. Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave  je dobrovoľným občianskym združením        

    fyzických osôb s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

4. Občianske združenie je  právnická osoba v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní  

    občanov v znení neskorších predpisov.

5. Pod názvom občianske združenie a jeho legislatívnou skratkou sa v texte stanov rozumie Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave.

Článok 2

Poslanie a ciele

1. Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave ( ďalej len „cech“) je obnovenou stavovskou organizáciou cechu puškárov - výrobcov palných zbraní a streliva a zároveň obslúh diel. Na princípoch dobrovoľnosti a výberu združuje delostrelcov, delostreleckých technikov,  zbrojárov a pyrotechnikov – profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vo výslužbe, ich sympatizantov a záujemcov o históriu delostrelectva. Stavovská hierarchia cechu je historicky vytvorená na dobovom práve a zvyklostiach ukotvených v artikuloch cechu puškárov vydaného prešporským magistrátom 8. júna 1661. Je zložená zo stavov majstrovského, tovarišského a učňovského. Činnosti cechu je samostatná a nepolitická.

2. Fyzické osoby združené v cechu vykonávajú najmä aktivity spojené s históriou a delostrelectva a ďalších palných zbraní, súčasnosťou a budúcnosťou delostrelectva, udržiavaním tradícii, dodržiavaním etických hodnôt a rozvíjaniu spôsobilostí, ktorých nositeľmi boli naši predchodcovia, chrabrí delostrelci.  

3. Ciele cechu:

a) udržiavať a rozvíjať tradície puškárov a delostrelcov spojené s patrónkou delostrelcov sv. Barborou, Dňom delostrelectva, históriou cechu a ďalšími udalosťami pripomínajúce účasť delostrelcov na významných bitkách a ozbrojených konfliktoch, históriu delostreleckých jednotiek a podiel významných osobností delostrelectva na budovaní a úspechoch delostrelectva,

b) presadzovať hodnoty rytierskej a vojenskej cti, vzájomnej úcty a rešpektu, vzájomnej pomoci a podpory najmä medzi členmi, ale aj v celej rodine delostrelcov,

c) stálu pozornosť venovať príprave a uskutočňovaniu podujatí, ktorými sa prejavuje úcta obetiam vojen a zomrelým delostrelcom, ako aj puto spolupatričnosti v rodine delostrelcov,

d) vybudovať funkčný systém sociálnej pomoci a podpory pre delostrelcov vo výslužbe a ich rodiny,

e) podporovať bádateľskú činnosť a publikačnú činnosť zameranú na slávnu históriu delostrelectva,

f) popularizovať delostrelectvo Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len OS SR ), pomáhať pri získavaní nových vojakov profesionálov pre službu v OS SR a delostreleckých jednotkách.

g) rozvíjať spoluprácu s náčelníkom delostrelectva Generálneho štábu OS SR, delostreleckými jednotkami, vojenskými a civilnými vzdelávacími inštitúciami a partnermi zameranými na oblasť delostrelectva, najmä s Českou a Slovenskou obcou delostreleckou,

h) organizovať branné a športovo-rekreačné aktivity k osvojovaniu si a udržiavaniu fyzických spôsobilostí a zručností detí, mládeže i seniorov.

Článok 4

Členstvo v cechu

1. Členstvo v cechu má charakter individuálneho členstva. Členom cechu sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať cech pri naplňovaní jeho poslania a cieľov. 

2. Členstvo v cechu je dobrovoľné. Vzniká schválením a registráciou písomnej prihlášky v Rade majstrov a zložením sľubu podľa artikulov cechu. 

3. Členstvo zaniká na základe dobrovoľného rozhodnutia o vystúpení z cechu písomným oznámením Rade majstrov, úmrtím, zrušením alebo pozastavením členstva v Rade majstrov.

Článok 5

Práva a povinnosti člena

1. Člen má právo :

a) voliť a byť volený do orgánov cechu v súlade so stanovami a artikulami cechu,

b) zúčastňovať sa Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim,

c) požiadať o účasť na rokovaní Rady majstrov aj keď nie je jej členom. V prípade účasti na rokovaní Rady majstrov má hlas poradný bez možnosti hlasovať.

d) navrhovať kandidátov do volených orgánov cechu,

e) získavať informácie a tlač šírenú cechom,

f) žiadať cech o pomoc pri organizovaní, zverejňovaní a propagácii vlastnej činnosti,

g) združovať sa v odborných sekciách, komisiách a radách, ktoré môžu vznikať a rozvíjať svoju činnosť na základe schválenia a s podporou Rady        majstrov.  

2. Povinnosti člena :

a) dodržiavať stanovy a artikuly cechu,

b) podieľať sa podľa svojich možností na plnení cieľov a úloh cechu,

c) platiť členské príspevky a uhradiť registračný poplatok pri prijímaní za člena cechu vo výške schválenej Valným zhromaždením.


Článok 14

Odborné tímy 

1. V cechových štruktúrach sa môžu vytvárať odborne zamerané tímy – sekcie, komisie, rady alebo kluby ( ďalej len „tím“ ), zamerané na rôzne odbornosti, históriu delostrelectva, príslušnosť k delostreleckým jednotkám a veliteľstvám, vojakom profesionálom a vojakom vo výslužbe, záujemcom o streľbu s ručných zbraní, historických zbraní, symboliku, kreatívnu tvorbu, edukačnú a edičnú činnosť, sociálnu, legislatívnu oblasť, marketing a pod. 

2.  Vznik tímov schvaľuje Rada. Podľa možností im poskytuje pomoc a usiluje o zapojenie tímov do činnosti cechu pri naplňovaní jeho poslania a cieľov a do spolupráce v externom prostredí.
img001jpgimg003jpg